80-20 là con số gì vậy!

http://www.youtube.com/watch?v=b6T4PbDWKEk&NR=1Đó là con số phần trăm của cải trên thế giới và con số phần trăm người nắm giữ của cải đó! Họ là người như thế nào mời bạn xem clip sau sẽ rõ, nhưng tôi có thể trả lời cho bạn, 20% đó sẽ có bạn ở đó…. Bạn không tin hãy xem clip sau…. Tiếp tục đọc