Nghị quyết số: 08/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011-Miễn giảm thuế TNCN

https://hotrokekhai.wordpress.com/2011/08/31/nghi-quyet-08-…giam-thue-tncn/Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011, bắt đầu miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp hưởng lương và cá nhân kinh doanh có thu nhập tính thuế nằm trong bậc một của biểu thuế lũy tiến từng phần. Việc miễn thuế này được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 7 vừa qua nhằm hỗ trợ cho những người làm công ăn lương trong bối cảnh giá cả tăng cao… Sau đây là toàn văn Nghị quyết

Tiếp tục đọc